Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Juust B.V., hierna te noemen “Juust”, gevestigd aan de Zilverlinde 1 (7131 MN) te Lichtenvoorde. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In dit privacy statement kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in dit genoemde privacy statement genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0544-397200 of via e-mail: info@juustadvocaten.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Juust is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Doeleinden en rechtsgronden

Juust verwerkt uw persoonsgegevens en -indien van toepassing- van uw minderjarige kinderen voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Daarnaast verwerkt Juust uw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief alsmede ten behoeve van de digitale contactaanvraag. Hiervoor heeft u uitdrukkelijk uw toestemming gegeven.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Juust verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Verwerking bijzondere gegevens

Juust verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens van u en – indien van toepassing- van uw minderjarige kinderen als daarvoor door u uitdrukkelijk toestemming is gegeven. In de regel geldt dat er geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Op grond van artikel 9 lid 2 onder b van de AVG mag Juust hier een uitzondering op maken in zaken omtrent het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering, arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Bewaartermijn gegevens

Juust is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten genoodzaakt uw persoons- en administratieve gegevens voor de duur van minimaal zeven jaren te bewaren. Deze termijn gaat in bij sluiting van het dossier.

Delen persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Juust verstuurt of ontvangt en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Juust heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Juust de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft Juust een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een dossier, een klacht tegen Juust indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de daartoe gerechtigde klachtinstanties. Uw gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens ontvangen van derden

Juust ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder overheidsinstanties, rechtbanken, deurwaarders, advocatenkantoren etcetera.

Ontvangers van persoonsgegevens

Juust kan genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder overheidsinstanties, rechtbanken, deurwaarders, advocatenkantoren etcetera.

Rechten van de betrokkenen

U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens altijd weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistieken en instellen van rechtsvorderingen.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Juust mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Juust kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen verwijzen wij u naar de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Juust gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Beveiligheidsmaatregelen

Juust gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Tevens verstrekt Juust niet zomaar uw persoonsgegevens aan derden.