Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Juust Advocaten & Mediators, gevestigd aan de Zilverlinde 1 te
(7131 MN) Lichtenvoorde. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verweking van persoonsgegevens door Juust Advocaten & Mediators en Stichting Beheer Derdengelden van Juust Advocaten & Mediators (hierna gezamenlijk te noemen: Juust).

Juust respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Juust verwerkt. Juust verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Juust verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Doorgaans ontvangen wij deze gegevens rechtstreeks van u, omdat u ons bijvoorbeeld opdracht hebt gegeven om rechtsbijstand te verlenen of omdat u zich heeft aangemeld voor onze inhouse cursus Meester Juust. Ook indien u per e-mail, telefoon dan wel via de digitale contactaanvraag contact met ons opneemt ontvangen of inschrijft voor onze nieuwsbrief wij uw persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt tevens plaats indien wij uw gegevens van een derde partij verkrijgen, bijvoorbeeld van de (advocaat-) gemachtigde van de wederpartij, dan wel anderszins.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Juust verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens van u en/of van uw minderjarige kinderen ten behoeve van haar dienstverlening of die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, titel en functie;
 • Contactgegevens, zoals uw woon- / postadres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer;
 • Aanvullende gegevens, zoals uw geboortedatum, nationaliteit, BSN-nummer en burgerlijke staat;
 • Overige gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en IP-adres van uw digitale informatiedrager;
 • (Overige) gegevens die wij (direct) van u verkrijgen dan wel een derde partij.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Juust omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkrijgen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doel verwerking persoonsgegevens

Juust verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, mediation bemiddeling en verwijzing;
 • het innen van declaraties;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving & selectie (sollicitatie), stage en opleiding.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Juust verwerkt de hiervoor aangegeven persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van de (ouders/voogd) van de (minderjarige)betrokkene;
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Juust deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Juust, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, mediation of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Juust persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Juust uw persoonsgegevens verwerkt, wordt – voor zover vereist – een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Juust ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Juust hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Juust gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Juust in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Juust bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Juust aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoek zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Juust Advocaten & Mediators
Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde

Of per e-mail: info@juustadvocaten.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Juust neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Juust zijn buttons en/of links opgenomen die leiden naar onze sociale media netwerken (zoals Twitter, Linkedin of Facebook) of – al dan niet via deze netwerken – naar websites van derden. Juust houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Juust houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Juust verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Juust te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Juust op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Juust maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Juust geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Juust heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Juust gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat zonder tussenkomst van een persoon uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Aanpassing privacyverklaring

Juust heeft het recht de inhoud van de privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.

Vragen en klachten

Heeft u een vraag, opmerking of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, dan kunt u met ons contact opnemen op nummer 0544- 397 200 of via info@juustadvocaten.nl. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl