Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke worden verricht door of namens de maatschap Juust Advocaten & Mediators (hierna te noemen: Juust). De maatschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09211618.
 2. Alle werkzaamheden van Juust worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Juust is aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Juust. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van alle advocaten, juristen, mediators en overige medewerkers die binnen de praktijk Juust werkzaam zijn of zijn geweest alsmede hun erfgenamen.
 4. De door Juust met haar cliënten gemaakte prijsafspraken zullen schriftelijk of digitaal worden bevestigd. Juust zal haar werkzaamheden periodiek declareren en is te allen tijde gerechtigd opdrachtgever een voorschot op het honorarium en overige kosten in rekening te brengen. Voor al haar declaraties geldt een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij op de factuur anders is aangegeven. Na overschrijding van deze termijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
 5. Derdengelden die Juust in een specifieke zaak ten behoeve van opdrachtgever zal ontvangen worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Juust Advocaten. Over deze derdengelden wordt geen rente vergoed.
 6. Juust is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid ter zake is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd (maximaal 2 miljoen euro per gebeurtenis), vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Juust blijft. In geval haar verzekeraar om welke reden dan ook niet of niet volledig zal uitkeren, is de aansprakelijkheid van Juust in ieder geval beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de voorkomende zaak in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan aan opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000,00.
 7. Juust is verzekerd voor algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid ter zake is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Juust blijft. In geval haar verzekeraar om welke reden dan ook niet of niet volledig zal uitkeren, is de aansprakelijkheid van Juust in ieder geval beperkt tot ten hoogste een bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.
 8. Juust is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar – in overleg met opdrachtgever – ingeschakelde derden, indien en voor zover zij de schade niet op deze derden kan verhalen. Juust is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens haar te aanvaarden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Juust tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Juust.
 10. Na uitvoering van de opdracht en sluiting van het cliëntdossier zal Juust het dossier archiveren en gedurende tenminste zeven jaar bewaren. Daarna staat het Juust vrij om het dossier te vernietigen en is zij op geen enkele wijze nog langer aansprakelijk voor de bewaring van dossierstukken.
 11. De overeenkomst van opdracht tussen Juust en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Indien de interne klachtenregeling van Juust en/of de Geschillenregeling Advocatuur geen soelaas biedt, zullen geschillen bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen in onderling overleg besluiten de zaak te laten beslechten door middel van arbitrage, mediation of bindend advies.
 12. Juust verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacy statement op haar website www.juustadvocaten.nl.