Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Algemene voorwaarden

Juust Advocaten & Mediators is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09211618 en is een maatschap, die tot doel heeft het uitoefenen van een advocatenpraktijk en een praktijk voor overige juridische dienstverlening.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, die Juust Advocaten & Mediators (hierna te noemen: Juust) met de opdrachtgever aangaat. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende, gewijzigde, of vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van alle advocaten, juristen, mediators en overige medewerkers die binnen de praktijk Juust werkzaam zijn of zijn geweest alsmede hun eventuele erfgenamen. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen gemaakte derdenbeding.

Overeenkomst

2.1 Alle werkzaamheden van Juust worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Juust is aanvaard. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Juust, ook als het de stilzwijgende of uitdrukkelijke bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
2.2 De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers van Juust kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.

Declaratie en betaling

3.1 De door Juust met haar opdrachtgever gemaakte prijsafspraken zullen schriftelijk of digitaal worden bevestigd. Juust zal haar werkzaamheden periodiek declareren en is te allen tijde gerechtigd opdrachtgever een voorschot op het honorarium en overige kosten in rekening te brengen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Voor al haar declaraties geldt een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij op de declaratie anders is aangegeven. Na overschrijding van deze termijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van Juust, die verband houden met de invordering van haar vorderingen, komen zoveel mogelijk voor rekening van opdrachtgever.

3.2 Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, vervalt het recht van opdrachtgever om bezwaar te maken en staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.

3.3 Bevrijdende betaling van declaraties van Juust vindt plaats door storting op een door Juust aan te geven bankrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd een beroep op opschorting of verrekening te doen.

3.4 Ingeval de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Juust weigeren haar werkzaamheden te starten of voort te zetten. Juust is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of staking van haar werkzaamheden op deze grond.

3.5 Juust is gerechtigd de door haar vastgestelde uurtarieven jaarlijks aan te passen. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever, indien deze consument is, het recht de overeenkomst        te beëindigen. Van dit recht dient de consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na de verhoging van de uurtarieven.

Derdengelden

4.1 Derdengelden die Juust in een specifieke zaak ten behoeve van opdrachtgever zal ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Juust Advocaten. Over deze derdengelden wordt geen rente vergoed.

4.2 Juust behoudt zich het recht voor om derdengelden niet uit te betalen aan andere (rechts-)personen dan de opdrachtgever en/of de wederpartij van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

5.1 Juust is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Juust blijft. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,00 per aanspraak en € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook de verzekeraar niet of niet volledig zal uitkeren of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Juust in ieder geval beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de voorkomende zaak in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van € 25.000,00.

5.2 Juust is verzekerd voor algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid ter zake is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Juust blijft. In geval haar verzekeraar om welke reden dan ook niet of niet volledig zal uitkeren, is de aansprakelijkheid van Juust in ieder geval beperkt tot ten hoogste een bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.

5.3 Juust is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Juust bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Indien een beroep van Juust op deze uitsluiting van aansprakelijkheid in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt de aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van ingeschakelde derden als omschreven onder artikel 5.1 en ten aanzien van gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken als omschreven onder artikel 5.2.

5.4 Iedere bevoegdheid tot het instellen van rechtsvorderingen tot schadevergoeding vervalt indien niet binnen één jaar, nadat de feiten waarop de rechtsvordering is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die rechtsvordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Inschakelen derden

6.1 Juust is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Juust in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

6.2 De opdrachtgever geeft Juust op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.

6.3 Juust is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Juust tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Juust.

Klachten/geschillen

7. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan Juust is de klachtenregeling van Juust van toepassing. Deze is te vinden op de website van Juust: Bekijk de klachtenregeling hier. Indien een klacht na behandeling niet is opgelost, kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie hierover is te vinden op https://www.advocatenorde.nl/klacht-over-een-advocaat. Desgewenst zal Juust de kantoorklachtenregeling en/of het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op verzoek aan opdrachtgever toezenden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8. Op de rechtsverhouding tussen Juust en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens en voor zover anders volgt uit artikel 7, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Digitale correspondentie

9. Opdrachtgever stemt ermee in dat Juust digitaal correspondeert met opdrachtgever en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden.

Vaststellen identiteit

10. Juust is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger vast te stellen. Juust is wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren. Opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger verleent, voor zover vereist, toestemming aan Juust om ter zake informatie te verstrekken.

AVG

11. Juust verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van Juust: www.juustadvocaten.nl.

Archivering dossier

12. Na uitvoering van de opdracht zal Juust het dossier sluiten. De opdrachtgever kan binnen één maand na sluiting van het dossier verzoeken om teruggave van de door de opdrachtgever aan Juust afgegeven originele stukken. Juust zal na sluiting van het dossier, het dossier archiveren en gedurende tenminste zeven jaar bewaren. Daarna staat het Juust vrij om het dossier te vernietigen en is zij op geen enkele wijze nog langer aansprakelijk voor de bewaring van dossierstukken.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst vastgesteld en gewijzigd op 1 juli 2020.

Download